Home | Gainesville dojo | Classes | Directions | Book | Training camps | Contact us

Gainesville Kodokai Aikido

 

Kodokai Aikido International


Minoru Oshima,
President

Headquarters
Temecula, CA
Minoru Oshima, President

Kodokai Dojo

Longwood, FL
Jim Ballard Sensei

Gainesville, FL
Mike Prescott Sensei

Orlando, FL
Eddie Muriel Castro Sensei

Taos, NM
J. Michael Jones Sensei

Northridge, California
Mike Siciliano Sensei

Hachioji, Tokyo
Yoshihara Sensei

Hamura, Tokyo
Cho Sensei

Kofu, Yamanashi
Takayama Sensei

Kai, Yamanashi
Takayama Sensei

SUISHINKAI AIKIDO
Sayama, Osaka
Masaharu Shimatani Sensei

JUNSHINKAI AIKIDO
Matsusaka, Mie
Yoshitake Hashimoto Sensei


Home | Gainesville dojo | Classes | Directions | Book | Training camps | Contact us

2000 - 2005 Gainesville Kodokai Aikido